fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Η Villa Grecorama θεωρεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως ζήτημα υψίστης σοβαρότητας και μεγάλης σημασίας. Ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες του καταλύματος.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επεξεργασία θα πληροί πάντα τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016 /679 (GDPR) .

1. Ελεγκτης Δεδομένων | Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Villa Grecorama είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει.
Για θέματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2. Κατηγορίες συλλεγμένων & εξεργασμένων Προσωπικών δεδομένων

Η Villa Grecorama συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία: όνομα και επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email. Επιπλέον, κρατάμε στα αρχεία μας τις ημερομηνίες της διαμονής σας.

3. Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει ο οικοδεσπότης της Villa Grecorama.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτα συνδεδεμένα μέρη, όπως φορολογικό συμβουλευτικό γραφείο, συνεργάτες που υποστηρίζουν τα συστήματα πληροφορικής του καταλύματος ή παρέχουν άλλου είδους υπηρεσίες, πάντα υπό αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Επιπλέον, τα δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν –όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία– σε δημόσιες αρχές και φορείς , προκειμένου το κατάλυμα να συμμορφώνεται με τις νομικές ή/και συμβατικές του υποχρεώσεις.

4. Χρονική περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Καταρχάς, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τουλάχιστον για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα . Επιπλέον και επειδή ένας μεγάλος αριθμός πελατών μας επισκέπτεται επανειλημμένα και για την καλύτερη και ταχύτερη μελλοντική εξυπηρέτησή τους, διατηρούμε τα δεδομένα τους έως και 10 χρόνια μετά την τελευταία τους κράτηση.

Τέλος, διατηρούμε τα δεδομένα για το χρόνο που απαιτείται από το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην επιχειρηματική λειτουργία του ξενοδοχείου

Εάν η διαδικασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή τη

Σε κάθε περίπτωση, η Villa Grecorama εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται και φροντίζει διαρκώς να αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

5. Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς επεξεργασίας και άλλες πρόσθετες σχετικές πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας. Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως εκτέλεση σύμβασης, νομική υποχρέωση ή προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρείας κ.λπ.), αυτό το δικαίωμά σας ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην ασκηθεί.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  • Όταν η ακρίβειά τους αμφισβητηθεί από εσάς και μέχρι να κάνουμε τη σχετική επαλήθευση τους Εναλλακτικά, αντί της διαγραφής τους
  • Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
  • Όταν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για μια τέτοια επεξεργασία από την Εταιρεία Δικαίωμα αντίρρησης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ
  • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται σε έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση, να τα χρησιμοποιείτε και να τα επεξεργάζεστε με τις κοινώς χρησιμοποιούμενες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όπου τα επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης και εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της

Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας καθώς και να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση, παράπονο ή άλλη πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνώντας με το info@grecorama.gr

6. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr ) για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Book with us now and get Discount. Call us at +30 6945525178 or send your request at info@grecorama.gr
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για τη σωστή πλοήγηση σας